Załącznik do regulaminów

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABONENTA

Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez Operatora, którym jest: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34 400), ul. St. Józefczaka 1, KRS 0000129136, e-mail: biuro@ntvk.com.pl, nr telefonu: 18 2669900.

W toku zawierania umów obowiązkowe jest podanie danych:

1) nazwiska i imiona;

2) adresu świadczenia usługi lub adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres świadczenia usługi);

3) numeru ewidencyjnego PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

4) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu;

5) danych potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z Umowy.

(Dane obowiązkowe).

Podanie Danych obowiązkowych jest warunkiem zawarcia umowy. Abonent nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową zawarcia umowy. Podanie Danych obowiązkowych w celu zawarcia umowy nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach. Abonent może w szczególności nie wyrażać zgody na przetwarzanie do celów marketingowych lub złożyć w tym zakresie sprzeciw.

Podanie danych innych niż Dane obowiązkowe, w tym numeru telefonu lub numeru telefonu komórkowego (według wyboru Abonenta) oraz adresu poczty elektronicznej nie jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania tych danych spowoduje jednak niedostępność funkcjonalności wymagających użycia poczty elektronicznej lub telefonu, w tym w zakresie: doręczania elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia elektronicznego dostępu do konta klienta, doręczania elektronicznych odpowiedzi na reklamacje itp.

Abonent może również podać Operatorowi dane pełnomocników (osób upoważnionych), w szczególności w postaci: imienia, nazwiska, PESEL, numeru dokumentu tożsamości, danych adresowych i kontaktowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem umowy. Osobom tym przysługują wszystkie prawa Abonentów opisane niniejszą informacją.

Rodzaje danych, cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Operatora obrazuje następująca tabela:

Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna

Dane podane w umowie i innych oświadczeniach względem Operatora

Dane pełnomocników Abonentów, zawarte w dokumentach pełnomocnictw

Wykonanie umowy której Abonent jest stroną, lub podjęcie na żądanie Abonenta czynności przed zawarciem umowy.

Operator przetwarza dane w celu zawarcia umowy na prośbę Abonenta, świadczenia usługi, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i doręczania dokumentów rozliczeniowych, dostarczania elektronicznego dostępu do konta klienta, dostarczania informacji związanych z usługami (płatności, zaległości w zapłacie, upływ okresu zamówionych usług), a także wykonania innych czynności związanych z wykonaniem Umowy.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda Abonenta – w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail)

Dane podane w umowie i innych oświadczeniach względem Operatora

Dane o świadczonych na rzecz Abonenta usługach (w szczególności ilość i rodzaj usług, wysokość opłat, udostępniane treści, stan rozliczeń z Operatorem)

Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług Operatora. Operator przetwarza dane w celu przygotowania i przedstawienia własnej oferty.

Dochodzenie roszczeń Operatora wynikających z zawartych z Abonentem umów.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Dane podane w umowie i innych oświadczeniach względem Operatora Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług podmiotów innych niż Operator. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego (według wyboru Abonenta) Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych), wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia ofert Operatora lub . Art. 6 ust. 1 pkt a) w zw. z art. 172 ust. 1 Pt oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zgoda Abonenta)
Zapisy telefonicznych rozmów sprzedażowych (głos) Wykazanie treści złożonych przez Abonenta oświadczeń w zakresie zmiany lub zawarcia umów za pomocą telefonu. Art. 56 ust. 6 Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)
Dane zawarte w korespondencji elektronicznej Wykazanie treści oświadczeń złożonych przez Abonenta pocztą elektroniczną. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Wszystkie opisane powyżej dane dotyczące Abonenta przetwarzane przez Operatora w systemach informatycznych. Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Jeżeli Operator przetwarza dane osobowe Abonenta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez Abonenta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy oraz przeprowadzenia wszystkich rozliczeń z tego tytułu – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub zawarcia umowy lub naliczenia opłat;

 2. wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w tym celu;

 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;

 4. wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Operatorowi z tytułu umowy lub upływu terminu ich przedawnienia – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci dochodzenia roszczeń.

 5. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa.

Dane Abonenta, o ile nie wyraził on sprzeciwu, podlegają profilowaniu, tzn. zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na wnioskowaniu w oparciu o posiadane dane o innych cechach Abonenta takich jak preferencje lub oczekiwania w zakresie usług telekomunikacyjnych. Profilowanie następuje w celu jak najlepszego dopasowania oferty Operatora do potrzeb Abonenta.

Abonentowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

 2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO),

 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO) oraz sprzeciwu na profilowanie (art. 22 RODO).

Abonent może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Operatorem w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (w szczególności telefonicznie, e-mail, wizyta w BOK). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Operator może żądać podania przez Abonenta danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Operatora lub wykonującym na jego rzecz usługi, w szczególności:

 1. przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call-center, platformom programowym do wysyłki e-maili lub sms’ów);

 2. przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe);

 3. podwykonawcom Operatora, w tym dokonującym instalacji przyłączy do lokalu Abonenta, serwisantom, wykonawcom sieci telekomunikacyjnych;

 4. audytorom;

 5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;

 6. dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom systemów informatycznych lub usług w chmurze;

 7. inkasentom.

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.

 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych, w tym nadawców programów telewizyjnych oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie przeprowadzanej weryfikacji liczby abonentów.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Operator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Skontaktuj się z nami

Nowotarska Telewizja Kablowa

BOK: ul. Józefczaka 1 34-400 Nowy Targ

Zapraszamy: Poniedziałek - Piątek: 8-16

Kontakt: Tel. 18 266 9900, e-mail: biuro@ntvk.com.pl

Studio filmowe | e-mail: redakcja@ntvk.com.pl

Nowotarska Telewizja Kablowa

BOK: ul. Józefczaka 1 34-400 Nowy Targ

Zapraszamy: Poniedziałek - Piątek: 8-16

Kontakt: Tel. 18 266 9900, e-mail: biuro@ntvk.com.pl

Studio filmowe | e-mail: redakcja@ntvk.com.pl

Zobacz na mapie