• Promocja pakiety

  WAKACYJNA OBNIŻKA CEN W NTvK

  3 miesiące za 1 zł

  pakiety TV + INTERNET

  ZOBACZ OFERTĘ

 • Promocja internet

  WAKACYJNA PROMOCJA

  3 miesiące za 1zł

  INTERNET w NTVK

  ZOBACZ OFERTĘ

 • Witamy!

  Nowotarska

  Telewizja Kablowa

  Twój operator multimedialny

 • Nagłówek 2

  telewizja

  ponad 70 kanałów cyfrowych

  w najlepszej cenie w mieście

 • Studio filmowe

  profesjonalne

  STUDIO FILMOWE

  zrealizujemy Twoje marzenia

  ZOBACZ OFERTĘ

Umowa abonencka - TV + internet

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR __________________

zawarta w dniu _____-_____-_____ w __________________ pomiędzy:

 

Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34‑400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129136, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 735-000-97-26, kapitał zakładowy 554.175,00 zł, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu kontaktowego 18 2669900(opłata nie wyższa niż za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent),

 

fax 18 2669988, zwaną dalej „Operatorem”._ reprezentowaną przez __________________,

a

 

__________________________________________, zamieszkałym w _____________________ (__-___), przy ul. __________________________________________, legitymującym się dowodem osobistym nr _____________________, PESEL _____________________, NIP _____________________,** telefon _____________________,** email _____________________,** zwanym dalej „Abonentem”.

 

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:** _____________________ (__‑___), ul. __________________________________________.

 

Pełnomocnik Abonenta:

Uwagi dodatkowe:

 

§1 [Usługi objęte Umową]

 

1. Przyłączenie do Sieci Lokalu położonego w:

jak adres zamieszkania,

jak adres do korespondencji,

inny: _____________________ (__‑___), ul. __________________________________________.

 

Termin przyłączenia do Sieci: dnia ____-____-____r.

 

2. Aktywacja Usług:

a. dostarczania programów radiowych i telewizyjnych,

b. dostępu do sieci Internet.

 

Termin aktywacji Usług (termin rozpoczęcia świadczenia Usług): dnia ____-____-____r.

 

3. Pakiet:

a. usług radia i telewizji z _______ Gniazdami abonenckimi

Usługi radia i telewizji świadczone będą w promocji

b. usług dostępu do Internetu w pakiecie

Usługi dostępu do Internetu świadczone będą w promocji

 

4. Abonentowi na okres obowiązywania Umowy, zostanie oddany do używania modem model _____________________________ o numerze seryjnym

 

 

5. Opłaty i koszty

 

Opłata przyłączeniowa

Opłata aktywacyjna

Opłata abonamentowa

Suma udzielonych ulg

Przedpłaty, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu (w tym kaucja)

Inne (wszelkie inne opłaty, koszty itp.): ………………………………

………………………………

Łączna suma wszystkich opłat i kosztów płatnych jednorazowo przy zawarciu Umowy (bez Opłaty abonamentowej)

Łączna suma wszystkich opłat i kosztów należnych w jednym Okresie rozliczeniowym

 

Wskazana kwota Opłaty abonamentowej wynika z zapisów Cennika lub Regulaminu promocji i obowiązuje na dzień zawarcia Umowy. Kwota ta może podlegać zmianom, w przypadku zmiany zapisów Cennika lub Regulaminu promocji, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Operator informuje, że wszelkie podlegające opłacie świadczenia dodatkowe związane z Umową, których skali i wysokości rozsądnie oceniając nie można z uwagi na ich charakter przewidzieć w momencie zawarcia Umowy wskazane zostały w Cenniku wraz ze stawką lub sposobem obliczenia należnych za nie opłat. Opłaty za te świadczenia nie są uwzględnione w pozycjach z łącznymi sumami opłat zamieszczonych w powyższej tabeli

 

Przedpłaty, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu (w tym kaucje) uiszczane są w następujący sposób: ___________________ w terminie________________.

 

Kwoty wskazane w tabeli uwzględniają podatek VAT.

 

Uwagi dodatkowe:

 

W przypadku, w którym w ramach Usługi dostarczane są Treści cyfrowe Operator informuje o następujących funkcjonalnościach tych Treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem:______________ W przypadku Usługi telewizji cyfrowej informacja w tym zakresie określona jest w § 10 Regulaminu.

 

§2 [Przedmiot Umowy]

 

1. Operator świadczy publicznie dostępne usługi dostarczania Sieci, jak również dostępu do programów telewizyjnych i radiowych oraz sieci Internet.

2. Strony zawierają Umowę, na podstawie której Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Abonenta Usługi wskazane w §1, w zamian za co Abonent zobowiązuje się terminowo uiszczać należne opłaty.

3. Usługi świadczone będą zgodnie z postanowieniami odpowiedniego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (zwanego dalej Regulaminem), Cennika świadczenia usług radia i telewizji lub Cennika świadczenia usług dostępu do Internetu (zwanego dalej Cennikiem) oraz Regulaminu promocji, jeżeli Umowa zawierana jest na warunkach promocyjnych, jak również – w przypadku umowy o dostarczanie programów radiowych i telewizyjnych – Oferty programowej, wskazującej programy wchodzące w skład poszczególnych pakietów.

4. Abonent oświadcza, że otrzymał oraz zapoznał się z treścią aktów opisanych w ust. 2 i akceptuje ich postanowienia. Regulamin, Cennik, określający m.in. koszty usług serwisowych, Regulamin promocji oraz Oferta programowa dostępne są w serwisie internetowym prowadzonym przez Operatora pod adresem www.ntvk.com.pl, pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w Biurze Obsługi.

 

§3 [Opłaty]

 

1. Wartość opłat, do których zapłaty zobowiązuje się Abonent wskazana została w Cenniku oraz Regulaminie promocji, w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych. Wartość udzielonych ulg wskazana została w §1 ust. 5 powyżej.

2. Opłata abonamentowa obejmuje opłatę z tytułu dostarczania Sieci, opłatę z tytułu rozprowadzania programów radia i telewizji lub dostępu do Internetu wraz ze wskazanymi w Umowie Usługami dodatkowymi (o ile Cennik nie wskazuje jednoznacznie, iż Usługa dodatkowa podlega dodatkowej opłacie), koszty oddania do używania Urządzeń służących do dostępu do Internetu, jak również opłatę za Podstawową obsługę serwisową. Opłata abonamentowa w szczególności nie obejmuje opłaty przyłączeniowej, opłaty aktywacyjnej, opłat za obsługę serwisową inną niż Podstawowa obsługa serwisowa, abonamentu radiowo – telewizyjnego, kosztów oddania do używania Urządzeń służących do rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych w technologii cyfrowej oraz innych opłat wskazanych w Cenniku, o ile odmiennie nie wynika jednoznacznie z Umowy.

3. Podstawowa obsługa serwisowa obejmuje usługi w zakresie usuwania Awarii, zarówno w odniesieniu do Sieci, jak i Urządzeń stanowiących własność Operatora, jak również możliwość konsultacji z Biurem Obsługi w sprawach korzystania z Usług.

4. Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie świadczenia Usług nastąpi w trakcie Okresu rozliczeniowego, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia Opłat abonamentowych w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których świadczone były te Usługi, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących odstąpienia od Umowy, zawartych w pouczeniu o odstąpieniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Okres rozliczeniowy stanowi miesięczny okres, za który obliczane są należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usług, pokrywający się z miesiącem kalendarzowym.

 

§4 [Warunki zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług]

 

1. Abonent oświadcza, iż przysługuje mu prawo do Lokalu, zgodnie z treścią Regulaminu.

2. W przypadku, w którym niniejszy dokument stanowi aneks, uchyla on ewentualne wcześniejsze porozumienia Stron, w zakresie objętym jego postanowieniami, o ile jednoznacznie nie wynika odmiennie z §1.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile jednoznacznie nie stanowi odmiennie. Minimalny czas trwania Umowy stanowi jeden pełny Okres rozliczeniowy. Jeden pełny Okres rozliczeniowy stanowi również minimalny czas świadczenia poszczególnych, zamówionych przez Abonenta Usług o charakterze ciągłym. Zapis zdania drugiego w szczególności zapewnia możliwość zawarcia Umowy abonenckiej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku Abonenta będącego Konsumentem, czas oznaczony, stanowiący początkowy czas obowiązywania Umowy abonenckiej, nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ____-____-____________r.

5. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony, po upływie tego czasu Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Strony mogą zapobiec przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy na czas nieokreślony, składając odpowiednie oświadczenie, które dla swej skuteczności winno zostać doręczone drugiej Stronie do ostatniego dnia czasu określonego.

6. Abonent i Operator są uprawnieni do rozwiązania Umowy w całości lub w części dotyczącej poszczególnych rodzajów Usług (rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych lub dostępu do Internetu), ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone wypowiedzenie w formie pisemnej. Rozwiązanie Umowy przez Operatora Abonentowi będącemu Konsumentem wymaga wskazania ważnej przyczyny.

7. Zamówienia na dodatkowe pakiety, jak również inne dodatkowe usługi można składać w Biurze Obsługi lub poza lokalem, z uprawnionym przedstawicielem Operatora. Zapis zdania pierwszego stosuje się również do zmiany postanowień Umowy.

8. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent zobowiązany będzie do zwrotu przyznanych ulg, na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach promocji.

9. Operator zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, jak również obowiązujących norm technicznych. Operator oświadcza, iż ponad 90% przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania Usług usuwanych jest w terminie 24 godzin od uzyskania o nich informacji a wskaźnik ilości reklamacji na 1000 Abonentów w ciągu jednego miesiąca nie przekracza dwudziestu. Operator oświadcza, że czas wstępnego przyłączenia do Sieci wynosi 3-5 dni od dnia podpisania Umowy.

10.W przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, postanowienia Regulaminów promocji traktować należy jako uregulowania szczególne wobec Cennika oraz Regulaminu. W przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych Umowa obowiązuje przez czas oznaczony, wskazany w odpowiednim regulaminie promocji jako minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych.

 

§5 [Pozostałe przypadki wygaśnięcia Umowy]

 

 1. Operatorowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w całości lub w części dotyczącej odpowiednich Usług w trybie natychmiastowym, gdy Abonent pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 7 dni:

1.1 zalega z zapłatą choćby części Opłaty abonamentowej lub jakiejkolwiek innej opłaty należnej Operatorowi przez co najmniej jeden pełny Okres rozliczeniowy ,

1.2 ingeruje w Sieć, w tym w szczególności przyłącza do niej Odbiornik poza Gniazdem abonenckim lub przyłącza do Gniazda abonenckiego więcej niż jeden Odbiornik, bez zawarcia odpowiedniej Umowy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących świadczenia Usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych w technologii analogowej, jak również korzysta z Usługi dostępu do Internetu przy pomocy nieautoryzowanego zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Odbiornika,

1.3 dokonuje nieuprawnionych zmian w Urządzeniach stanowiących własność Operatora, Sieci lub Gnieździe abonenckim,

1.4 umożliwia nieuprawnionym osobom trzecim korzystanie z Usług bądź Urządzeń, w szczególności poza Lokalem lub za wynagrodzeniem,

1.5 uzyskuje, przy wykorzystaniu Usług, w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dostęp do danych znajdujących się w posiadaniu osób trzecich (tzw. hackerstwo),

1.6 rozpowszechnia przy wykorzystaniu Usług przekazy niezgodne z prawem ,

1.7 działając niezgodnie z Umową wywołuje zakłócenia uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Sieci(w tym również poprzez przyłączenie do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych wywołujących takie zakłócenia),

1.8 uniemożliwia innym podmiotom zgodne z przepisami korzystanie z Sieci lub Internetu,

1.9 podejmuje działania, przy wykorzystaniu Usług, naruszające przepisy prawa,

1.10 nie udziela Operatorowi dostępu do Sieci lub Urządzeń stanowiących własność Operatora, celem jej konserwacji, regulacji, naprawy lub modernizacji, chyba że nie udzielenie dostępu jest wynikiem okoliczności, za które Abonent nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy druga Strona narusza jej istotne warunki i nie zaprzestanie naruszania w terminie 7 dni od daty wezwania do ich usunięcia, a Regulamin nie zawiera w tym zakresie postanowień szczególnych. Zapis zdania pierwszego dotyczy w szczególności uprawnienia Abonenta w przypadku, gdy świadczone Usługi nie spełniają deklarowanych warunków jakościowych podanych w Umowie lub w przypadku Awarii trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.

 2. Abonent jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania Umowy również w szczegółowych przypadkach dodatkowo określonych w Regulaminie, W szczególności dotyczy to prawa do rozwiązania Umowy w przypadku utraty przez Abonenta prawa do Lokalu, w którym świadczona jest Usługa, w wyniku której nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, kiedy to Umowa winna zostać rozwiązana przez Abonenta zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6. Jeżeli Abonent, pomimo utraty praw do Lokalu nie rozwiąże Umowy, jak również nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, wówczas jest odpowiedzialny za płatności za Usługi świadczone po utracie praw do Lokalu, bez względu na podmiot korzystający z tych Usług.

 3. Umowa wygasa w przypadku:

 1. upływu terminu, na który została zawarta, o ile Strony zapobiegną jej przesłużeniu na czas nieoznaczony, rozwiązania za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym;

 2. śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, o ile jego prawa i obowiązki nie zostaną przejęte przez osobę trzecią, która może być uznana za Stronę Umowy;

 3. utraty zdolności prawnej przez Operatora lub Abonenta niebędącego osobą fizyczną, w tym jego likwidacji;

 4. niewznowienia świadczenia Usług na rzecz Abonenta, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 3 Regulaminu.

 1. Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Abonenta, w tym rodzi obowiązek zwrotu Urządzeń na własny koszt na zasadach określonych w Regulaminie, Abonent może być również zobowiązany do zwrotu ulg w przypadkach szczegółowo wskazanych w Regulaminie. Odstąpienie od Umowy, jej rozwiązanie lub zawieszenie świadczenia Usług przez Operatora, nie zwalnia Abonenta od uiszczenia należności za Usługi wykonane na jego rzecz do dnia wygaśnięcia Umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy powinno być złożone na piśmie.

 3. Szczegółowe postanowienia w zakresie określonym w ustępie 5 i 6 zawiera również § 20 Regulaminu, w tym powołane w nim pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość).

 

 

 

 

§6 [Zmiana warunków Umowy]

 

 1. Operator powiadamia Abonenta o treści każdej proponowanej zmiany Cennika, warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na piśmie, chyba że Abonent złożył żądanie dostarczania mu każdej proponowanej zmiany Cennika, warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Operator podaje do publicznej wiadomości, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Operatora www.ntvk.com.pl treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Cennika. Powiadomienie oraz podanie do publicznej wiadomości winno być dokonane z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Informacje o których mowa w art. 61a pkt 1-3 ustawy Prawo telekomunikacyjne Operator poda do wiadomości publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 61a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 2. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Cenniku, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę do dnia wejścia w życie tych zmian.

 3. W przypadku rozwiązania Umowy z uwagi na niezaakceptowanie zmiany jej warunków, w tym określonych w Regulaminie albo niezaakceptowanie podwyższenia cen zawartych w Cenniku, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulg.

 4. Uregulowań ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również – w przypadku zmian Umowy lub Regulaminu – usunięcia niedozwolonych postanowień umownych a także zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usług lub gdy wynika to z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.

 5. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy określonych w Cenniku albo Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany Regulaminu lub Cennika, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę do dnia wejścia w życie zmian.

 

§7 [Zmiana Umowy na wniosek Abonenta]

 

 1. Jeżeli Abonent nie zalega z żadnymi wymagalnymi opłatami wobec Operatora, Strony mogą rozszerzyć w formie pisemnej zakres świadczonych Usług, w tym w szczególności zwiększyć przepustowość świadczonej Usługi dostępu do Internetu lub rozszerzyć Umowę o Usługę kolejnego rodzaju, tzn. Usługę rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych albo Usługę dostępu do Internetu. Zmiana może być dokonana w formie pisemnej, umożliwiającej identyfikację Stron. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się do zmniejszenia zakresu świadczonych Usług, przy czym ich realizacja nie wymaga braku zaległości wobec Operatora.

 2. Operator może umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub Strony internetowej. Operator każdorazowo określi zakres dopuszczalnych zmian.

 3. W przypadku opisanym w ust. 2, Operator utrwali oświadczenie Abonenta i będzie je przechowywać do końca obowiązywania Umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść Abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków Umowy dokonanej telefonicznie utrwalona zostanie cała rozmowa. Jednocześnie Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w terminie ustalonym z Abonentem, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia zlecenia zmiany. Potwierdzenie Operator dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, lub na żądanie Abonenta Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe warunki odstąpienia od dokonanej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora zmiany warunków Umowy w odniesieniu do Konsumentów określa ust. 7.

 4. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia w wymaganym terminie, Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy, jednak nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia, w przypadku jego otrzymania po wymaganym terminie. Szczegółowe warunki odstąpienia od dokonanej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora zmiany warunków Umowy w odniesieniu do Konsumentów określa ust. 7.

5. Zmiana zakresu świadczonych usług nastąpi z upływem ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym wniosek ten został złożony. Operator może z ważnych przyczyn określić inny termin składania lub realizacji wniosku.

6. W przypadku zmiany warunków Umowy z Konsumentem w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie przez telefon, Operator/Przedstawiciel Operatora ma obowiązek na początku rozmowy poinformować Konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. Ponadto Operator ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub innym Trwałym nośniku. Oświadczenie Konsumenta o zmianie Umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Operatora.

7. Konsument jest uprawniony od odstąpienia od zmiany warunków Umowy dokonanej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora na szczególnych zasadach - określonych odpowiednio w ust. 8-10, w tym określonych w powołanym tam pouczeniu o odstąpieniu stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, przy czym każdorazowo przed dokonaniem zmiany Operator ponownie pouczy Konsumenta o przysługującym mu uprawnieniu w tym zakresie.

8. Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Operator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 8 nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w odniesieniu do przypadków:

  1. umów o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci on prawo odstąpienia od umowy;

  2. w których Konsument wyraźnie żądał, aby Operator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

  3. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Operatora o prawie odstąpienia od Umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 8. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Operatora o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, termin do odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia Usług za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli Operator nie poinformował Konsumenta w wymagany prawem sposób o prawie odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania lub jeżeli Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

§8 [Przetwarzanie danych osobowych]

 

 1. Operator może, zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie w którym nie sprzeciwiają się temu postanowienia Ustawy, przetwarzać dane osobowe Abonenta dla celów realizacji niniejszej Umowy oraz marketingu bezpośredniego usług własnych (przy czym używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga zgody Abonenta) oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie to nie będzie naruszać praw i wolności Abonenta.

 2. Abonentowi przysługuje prawo wglądu w dane Abonenta, ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu, co do ich przetwarzania. Odbiorcą danych osobowych zawartych w Umowie jest Operator oraz podmioty upoważnione na mocy obowiązujących przepisów.

 

§9 [Opis stosowanych prędkości]

 

 1. Operator posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:

- minimalna, którą Operator zobowiązuje się dostarczać Abonentowi w każdym momencie (z wyjątkiem przerw w świadczeniu Usług), równa co najmniej 40% prędkości maksymalnej,

- zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie co najmniej 75% prędkości maksymalnej przez 80% doby,

- deklarowana, którą Operator posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach, Umowie oraz innych dokumentach, równa prędkości maksymalnej,

- maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w wybranym pakiecie taryfowym.

Podawane przez Operatora prędkości są prędkościami dostępnymi bezpośrednio w udostępnionym Abonentowi zakończeniu sieci (modemie).

 1. Dostępna dla Abonenta w danej chwili, przy korzystaniu z wybranej usługi, prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale i w szczególności od:

 1. stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, zwłaszcza przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych abonentów oraz innych użytkowników lub wystąpieniu niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu,

 2. ograniczeń technicznych urządzenia Abonenta, w szczególności routera (parametry osiągane w transmisji Wi-Fi w sieci wewnętrznej mogą być znacząco niższe od parametrów połączenia kablowego),

 3. działań Abonenta, takich jak korzystanie z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesne uruchamianie kilku strumieni danych, zainstalowanie aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall),

 4. ograniczeń prędkości transmisji nakładanych przez podmioty niezależne od Operatora (np. ograniczenia prędkości pobierania i wysyłania danych związane z parametrami poszczególnych serwerów).

 

§10 [Postanowienia końcowe]

 

1. W Regulaminie zawarte zostały zapisy dotyczące: sposobów składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi, sposobów dokonywania płatności, okresu rozliczeniowego, wprowadzonych przez lub na zlecenie Operatora ograniczeń w zakresie korzystania ze Sprzętu, danych dotyczących funkcjonalności świadczonej Usługi, zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą, zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji, informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów oraz obowiązujących od dnia 10 stycznia 2017 r. postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i postępowaniach przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy Prezesie UKE, sposobu uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych, sposobów przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych oraz zapisy dotyczące wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania Umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić (z zastrzeżeniem treści pouczenia, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy).

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

Niniejszym:

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych,

tak nie

 

Wnoszę o dostarczanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści ewentualnej, proponowanej przez Operatora, zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, Cennika, informacji o zmianie firmy, adresu lub siedziby Operatora.

tak nie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, jako administratora danych, do celów marketingu, promocji i reklamy usług świadczonych przez inne podmioty.

tak nie

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi:

- na podany wyżej adres poczty elektronicznej (e-maile reklamowe)*

- numer telefonu (reklamowe wiadomości SMS/MMS)*

informacji handlowych zawierających promocję i reklamę

- oferty Operatora*

- usług świadczonych przez inne podmioty*

tak nie

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń, na podany wyżej numer telefonu, wykonywanych przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (połączenia nie odbywają się na koszt Abonenta).

tak nie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora, dla celów związanych ze świadczoną Usługą (a w szczególności dla celów związanych z realizacją obowiązków informacyjnych Operatora określonych w Regulaminie), wskazanych w Umowie abonenckiej moich danych osobowych - numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej,

tak nie

 

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 10 dniowego (w odniesieniu do Konsumentów – 14 dniowego) terminu na odstąpienie od Umowy, liczonego od dnia zawarcia/zmiany* Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia***.

tak nie

 

Ogólna informacja w przedmiocie danych osobowych

Podane w niniejszej umowie dane osobowe oraz dane o świadczonych usługach będą przetwarzane przez Operatora (Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., dane adresowe na wstępie umowy). Dane te będą przetwarzane w celach zgodnych z udzielonymi zgodami, a także w innych celach określonych w Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta, w tym m.in. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Operatora, także poprzez profilowanie (wnioskowanie w oparciu o posiadane dane o innych cechach Abonenta, takich jak preferencje w zakresie usług telekomunikacyjnych). Profilowanie ma na celu najlepsze dopasowanie oferty Operatora do potrzeb Abonenta.

 

Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

 

Niniejszym wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz danych o świadczonych na moją rzecz usługach w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Operatora, w tym profilowania.

tak nie

 

Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody Abonenta, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta przed udzieleniem określonych wyżej zgód.

 

…………………

podpis Abonenta

Załączniki:

 1. Regulamin,

 2. Cennik,

 3. *** Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy,

 4. *** Wzór formularza odstąpienia od Umowy,

 5. Inne (Regulamin promocji itp.)………………

 

 

____________________________ ____________________________

CZYTELNY PODPIS PRZEDSTWICIELA OPERATORA CZYTELNY PODPIS ABONENTA

 

* niepotrzebne skreślić ** dane dobrowolne ***dotyczy Konsumentów

 

Załącznik nr 3

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(dotyczy wyłącznie Umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora)

 

Prawo odstąpienia od Umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas (Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34‑400), ul. St.Józefczaka 1, numer telefonu kontaktowego 18 2669900 fax 182669988 adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (załącznik nr 4 do Umowy), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [……………………]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na Trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

Skutki odstąpienia od Umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub................................ niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

 

 

.....................................

Abonent

Załącznik nr 4


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy wyłącznie Umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora)

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

- Adresat: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34‑400), ul. St.Józefczaka 1, numer telefonu kontaktowego 18 2669900 fax 182669988 adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu

- Data zawarcia Umowy……………………………………

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)……………………….

- Adres Konsumenta(-ów)……………………………….....

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………

- Data……………………………..

Nowotarska Telewizja Kablowa

Biuro Obsługi Klienta

ul. Józefczaka 1
34-400 Nowy Targ

Zapraszamy

Poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

Kontakt

tel. 18 266 9900
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studio filmowe

tel. 18 266 9900
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dołącz do nas

Facebook

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dniem 25 maja 2018 r. zmianie ulegnie treść Regulaminu naszej strony. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami. REGULAMIN